This website uses cookies to enhance your browsing experience. By clicking "Agree", you consent to our cookies policy.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Политиката по качество е насочена към предлагане на индивидуален и съобразен с нуждите на клиента подход; определяне на екип, притежаващ професионална квалификация и опит, съобразени със специфичните изисквания на всеки клиент и предоставяне на професионални услуги на разумни и реалистични цени.

Основната мисия на Хроника е утвърждане като организация, която извършва професионални услуги с високо качество, добавяща стойност към дейността на всеки клиент и като надежден партньор за чуждестранни компании на територията на България.

„Хроника ООД“ старателно подбира и развива своите експерти с цел покриване на най-високите изисквания за професионализъм и качество на предоставените услуги.

Ръководството се ангажира с удовлетворяване на изискванията и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството. Организацията е въвела ясни процедури и подходи за обслужване на нуждите на своите клиенти, както и постоянно актуализиране на портфолиото услуги, които предлага, в пълно съответствие с пазарните нужди и изисквания.

Ръководството се ангажира да преглежда минимум веднъж годишно политиката за осигуряване на постоянната ѝ адекватност.

ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

„Хроника” ООД е дружество, което предоставя услуги, свързани с търговска и конфиденциална информация на клиенти и лични данни на техните служители. „Хроника” се стреми да бъде надежден партньор на своите клиенти. Изграждането на взаимно доверие с тях е от изключителна важност за развитието на дружеството. Заедно със служителите, знанието и информационната сигурност са най-ценните активи на „Хроника” ООД.

Настоящата политика по информационна сигурност задава рамката на система от мерки, насочени към:

 • Гарантиране на конфиденциалност на информацията (корпоративна и на клиенти), чрез прилагането на одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация;
 • Осигуряване на цялостност на информацията, чрез защита срещу неправомерни изменения или разрушаване на информация;
 • Осигуряване на достъпност на информацията, чрез осигуряване на надежден и навременен достъп до нея;
 • Постигане на отчетност на информацията, чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните ресурси.

Ръководството приема за свой приоритет и изцяло поема отговорността за изграждане и прилагане на Система за управление на информационната сигурност (СУИС) с оглед постигане на целите на дружеството и осигуряване на високо ниво на сигурност на клиентите и партньорите на фирмата.

Цел:

Целта на политиките по информационна сигурност е:

 • Определяне на необходимите изисквания за защита на информационните активи на „Хроника” ООД по начин, осигуряващ баланс между ефективност, рационалност и адекватност на нивото на сигурност;
 • Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите;
 • Минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на „Хроника”, нейните клиенти, партньори и други заинтересовани страни;
 • Минимизиране на степента на загуби или вреди, причинени от пробиви в информационната сигурност;
 • Осигуряване на съответствие с нормативни и професионални изисквания за конфиденциалност;
 • Защита на данни и неприкосновеност на лична информация;
 • Защита на търговска информация и права върху интелектуална собственост (know-how) на клиенти и на организацията.

Обхват:

Политиката за сигурност се прилага по отношение на:

 • Информацията във всичките й форми, включително в електронен вид и на хартиен носител, както и процеса на обмяна на служебната информация;
 • Всички компютърни системи, самостоятелни и/или свързани в мрежа, които са притежавани от „Хроника” или обслужвани от трети лица в полза на „Хроника”, включително всички помещения, в които се съхраняват и обслужват информационни системи;
 • Всички компютърни операционни системи и приложен софтуер, който се използва от „Хроника”, независимо от произхода му;
 • Всички служители на „Хроника”, стажанти, консултанти по временни проекти или трети лица.

Преразглеждане и прилагане:

 • Политиката по информационна сигурност се преглежда редовно на базата на установен процес. Политиката по информационна сигурност се ревизира, за да се вземат под внимание променящите се обстоятелства;
 • Всеки служител, който прецени, че има злоупотреба с настоящата политика в организацията, трябва да уведоми Управляващия съдружник и Системния администратор;
 • Всеки служител, за когото е установено, че е нарушил тази политика, подлежи на дисциплинарна отговорност;
 • Служителите на „Хроника” се задължават да спазват всички правила, свързани с информационната сигурност, описани в процедури, инструкции и други документи от СУИС.

Като Управляващ съдружник, декларирам Личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството и информационна сигурност.
Павлина Калчева

Information security and quality policy - EN Language