This website uses cookies to enhance your browsing experience. By clicking "Agree", you consent to our cookies policy.

Cookies policy

The purpose of this Cookies Policy is to inform the users about the use of so-called “Cookies” on our website www.chronika.com (hereinafter referred to as the “Website”).

What are Cookies?

“Cookies” are small text files from a website that are downloaded and stored by the browser on your device (computer, laptop, tablet, mobile phone or other device), hereinafter referred to as the "End Device", and which allow to store the flow of information between the Website and the browser. Cookies contain information such as the name of the website, from which they originated, your web browser, website preferences, user preferences, lists of pages visited, activities conducted while using the services on the Site and their storage time on the End Device. This information allows the Website to recognize you use it or when you visit it again.

What Cookies We Use?

The Website uses only the following Cookies:

  1. Session cookies. The session cookies do not store any personal information. A session cookie is active only during each browsing session and is programmed to be automatically deleted at the end of each browsing session when the user exits the web browser. Users can restrict the use of session cookies during their browsing sessions manually, but this may cause some part of our Website to stop functioning.
  2. Persistent Cookies. These cookies also store information on the End device and they are not deleted automatically when the user quits the Website. We use persistent cookies to obtain your consent to use cookies. These cookies remember only if you have agreed to (or refused) this cookies policy using the dialog box that appears when you first visit our Website. These cookies are deleted automatically after 365 days.

Third Party Cookies

The Website does not use any third-party cookies, which may get an access to your IP address, to your profile in the social media or to be used for analyzing your behavior.


Политика за бисквитки

Целта на тази Политика за бисквитки е да информира посетителите на нашата интернет страница www.chronika.com (наричана тук и под-долу „страницата“) как ние използваме така наречените „бисквитки“.

Какво са бисквитките?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове от интернет страница, които се свалят и  съхраняват от браузъра върху хард диска на Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство, наричано по-долу „Крайно устройство“, и които позволяват да се запомни потока от информация между Уебсайта и браузъра . Бисквитки обикновено съдържат информация, която е свързана с името на интернет страницата, от която произхождат, с Вашия уеб браузър, информация като предпочитания относно интернет страницата, предпочитанията на потребителя, списък на страниците, които сте посетили и действията, които сте извършили докато използвате услугите на интернет страницата ни и тяхното време, което са били съхранени на Крайното устройство. Тази информация позволява на интернет страницата да Ви разпознава, докато взаимодействате с или я посещавате отново.

Какви бисквитки използваме?

Интернет страницата използва само следните бисквитки:

  1. Сесийни бисквитки. Сесийните бисквитки не записват лична информация. Една сесийна бисквитка е активна само по време на сесията Ви в браузъра и се изтрива автоматично в края на сесията, когато потребителят излезе от браузъра. Потребителите могат да ограничат сесийните бисквитки ръчно по време на техните сесии , но това може да предизвика спирането на функционалността на някои части  на нашата интернет страница.
  2. Постоянни бисквитки. Тези бисквитки също записват информация на Крайно устройство и те не се изтриват автоматично, когато потребителят напусне интернет страницата. Ние използваме постоянни бисквитки, за да получим Вашето съгласие да използваме бисквитки. Тези бисквитки запомнят само дали вие сте се съгласили (или сте отхвърлили) тази Политика за бисквитки, използвайки прозорецът, който се отварят, когато Вие за пръв път посетите интернет страницата ни. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 365 дни.

Бисквитки на трети страни

Интернет страницата не използва никакви бисквитки на трети страни, които могат да получат достъп до Вашия IP адрес, до Вашия профил в социалните мрежи или да анализират Вашето поведение.